10 – (1987)

අරයන් a සහ 2a වු ඒකලිත ලෝහ ගෝල දෙකක් පිළිවෙලින් Q සහ2Q ආරෝපණ දරයි. සන්නායක කම්බියකින් ගෝල දෙක එකිනෙකට සම්බන්ධ කළ විට, එක් ගෝලයකින් අනෙකට ගමන් කරන ආරෝපණ ප්‍රමාණය වනුයේ,

1. 3Q
2. 3Q / 2
3. Q
4. Q / 2
5. ශුන්‍ය වේ.

( Ans : 5)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *