10-1987

සැහැල්ලු දඬු දෙකකට තන්තු මඟින් ඈඳා ඇති A,B සහ C වස්තූන් තුනක සැකැස්මක් රූපයේ පෙන්වා ඇත. වස්තූන් සහ ආධාරක තන්තු අතර දුර රූපයේ දක්වා ඇත. A හි ස්කන්ධය 10 g නම් සැකැස්ම රූප සටහනෙහි දැක්වෙන ආකාරයට සමතුලිතතාවයේ පැවතීම සඳහා C හි ස්කන්ධය,

  1.   5 g
  2.   10 g
  3.   15 g
  4.   2 g
  5.   30 g

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *