10-1986

කේශික බටයකින් ද්‍රවයක් කාන්දු වේ. රූපයේ පෙන්වා ඇති ද්‍රව බිංදුවක් බටයෙන් ගිලිහී වැටෙන අවස්ථාවේ දී එහි N ගෙලෙහි පරිධිය 3 × 10‾³ m වේ.

ද්‍රව බිංදුවෙහි ස්කන්ධය 1.32 × 10-5 kg නම් ද්‍රවයෙහි පෘෂඨික ආතතිය වන්නේ,

  1.    4.4 × 10-5 Nm‾¹
  2.    4.4 × 10‾³ Nm‾¹
  3.    8.8 × 10‾³ Nm‾¹
  4.    4.4 × 10‾² Nm‾¹
  5.    8.8 × 10‾² Nm‾¹

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *