10 – 1986

වස්තුවක් ගුරුත්වය යටතේ නිශ්චලතාවේ සිට වැටේ ගමන් කළ දුර x සමඟ චාලක ශක්තිය E වෙනස් වන අයුරු හොඳින් ම නිරූපණය වනුයේ පහත දැක්වෙන ප්‍රස්තාරවලින් කිනම් එකෙන් ද ?

(Ans : 2)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *