10-1985

තන්තුවක් දිගේ වමේ සිට දකුණට තීර්යක් තරංගයක් ගමන් කරන විට එහි ක්ෂණික පිහිටුමක් රූපයේ පෙන්වා ඇත. තන්තුව මත A,B සහ C ලක්ෂ්‍යවල ප්‍රවේගවල දිශාවන් නිවැරදිව පෙන්වා ඇත්තේ මෙහි සඳහන් කුමන ප්‍රතිචාරයෙන්ද?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *