10 – (1985-17)

ටංස්ටන් සූත්‍රිකා ලාම්පුවක් තුලින් ගලන ධාරාව (I) සහ එය හරහා වෝල්ටීයතාවය (V) අතර විචලනය හොඳින්ම නිරූපනය වන්නේ පහත සඳහන් කුමන ප්‍රස්තාරයෙන්ද?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *