10-1984

ප්‍රශ්න අංක 09 සහ 10 ට පිළිතුරු දීම සඳහා මෙහි ඇති පරිපථය සළකා බලන්න. එහි කෝෂයන්හි අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධයක් නොමැතිය.

S1 සහ S2 යන දෙකම වසා ඇති කල්හි පොළොවට සාපේක්ෂව A හි විභවය,

  1.   12 V
  2.   10 V
  3.   0
  4.  -8 V
  5.  -15 V

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *