10 – 1984

අරයයන් r1 සහ r2 වන කුඩා ලෝහ ගෝල දෙකක්, දුස්ස්‍රාවී ද්‍රවයකින් පුරවා ඇති උස භාජනයක් තුළදී නිශ්චලතාවේ සිට මුදාහරින ලදි. ගෝල මගින් ලබා ගත් ආන්ත ප්‍රවේග පිළිවෙලින් V1 සහ V2 නම්  V1 / V2 අනුපාත සමාන වනුයේ,

(Ans – 4)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *