10- 1983

සුමට තිරස් මේසයක් මත තබා ඇති B නැමැති ස්කන්ධය m වන වස්තුවක් මේසයේ කෙළවර සවිකර ඇති සුමට කප්පියක් උඩින් යන තන්තුවකට සම්බන්ධ කර ඇත. m ස්කන්ධය ඇති A නැමති බළලෙක් රූපයේ පෙන්වා ඇති පරිදි තන්තුවේ එල්ලී එය දිගේ ඉහළට නැගීමට තැත් කරයි. එසේ කිරීමේ දී B වස්තුව කප්පිය වෙතට g (ගුරුත්වජ ත්වරණය) ත්වරණයකින් චලිත වේ. A නැමැති බළලාගේ චලිතය පිළිබඳව පහත සඳහන් ප්‍රකාශ වලින් කුමක් සත්‍ය වේද?

 

1) A පෘථිවියට සාපේක්‍ෂව g නියත ත්වරණයකින් ඉහළට ගමන් කරයි.

2) A පෘථිවියට සාපේක්‍ෂව 2g නියත ත්වරණයකින් ඉහළට ගමන් කරයි.

3) පෘථිවියට සාපේක්‍ෂවA හි ත්වරණය ශුන්‍ය වේ.

4) A පෘථිවියට සාපේක්‍ෂව පහළට g ත්වරණයකින් ගමන් කරයි.

5) A පෘථිවියට සාපේක්‍ෂව පහලට g/2 හි ත්වරණයකින් ගමන් කරයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *