08 – 1982

රූපයේ පෙන්වා ඇති අයුරු වස්තුවක් O ලක්ෂයේ තැබුව හොත්, අවසාන ප්‍රතිබීම්භය සෑදෙනුයේ,

1) C වල සිට 5 cm වමටය
2)C වල සිට 5 cm දකුණට ය
3) C වල සිට 10cm වමටය
4) C වල සිට 10cm දකුණට ය
5) අනන්තයේය

(Ans : 2)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *