10 – (1982)

මධ්‍යසාර (සාපේක්‍ෂ ඝනත්ව 0.75) සහ ජලය මිශ්‍රණයක සාපේක්‍ෂ ඝනත්වය 0.80 වේ. මිශ්‍ර කිරීමේ දී සිදු විය හැකි පරිමාවෙහි වෙනස්වීම නොගිණිය යුතු සේ සැළකුවහොත් මධ්‍යසාර සහ ජලය අතර අනුපාතය පරිමාව අනුව,

1) 1 : 4
2) 3: 4
3) 4 : 5
4) 15 : 6
5) 4 : 1

( Ans : 5 )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *