10-1981

සංඛ්‍යාතය 252 Hz වූ සරසුලක් තවත් දෙවැනි සරසුලක් සමඟ එකට නාද කළ විට තත්පරයකට නුගැසුම් දෙක බැගින් ඇසේ. පළමු සරසුලේ එක් දැත්තකට ඉටි ස්වල්පයක් සවි කර එහි බර වැඩි කළ විට නුගැසුම් සංඛ්‍යාව තත්පරයකට එක දක්වා අඩු වේ. දෙවැනි සරසුලේ සංඛ්‍යාතය විය හැක්කේ,

  1.    250 Hz
  2.    251 Hz
  3.    252 Hz
  4.    253 Hz
  5.    254 Hz

(ans:5)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *