09 -1987

රූපයේ දැක්වෙන A සහ B ඒක කේන්ද්‍රීය ලෝහ ගෝල දෙකෙහි අරයන් පිළිවෙලින් a සහ b වේ. මෙහි B භූ ගත කර ඇති අතර A ධන ලෙස ආරෝපණය කර ඇත.
පද්ධතියේ ස්ථිති විද්්‍යුත් විභවය v, කේන්ද්‍රයේ සිට ඉවතට මනිනු ලබන දුර r සමඟ වෙනස් වන අයුරු වඩාත් ම හොඳින් නිරූපණය කරනුයේ පහත සඳහන් ප්‍රස්ථාර වලින් කිනම් එකෙන් ද?

(Ans : 5)

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *