09

ප්‍රිස්මයක් තුළින් ගමන් කරන ආලෝක කිරණයක් සම්බන්ධයෙන් පහත වගන්තිය/ වගන්ති සත්‍යවේද?

  • A) i1 අගය කුඩා අගයක සිට ක්‍රමයෙන් වැඩි කරන විට ( i1 i2 )වැඩි වේ.
  • B) අවම අපගමන අවස්ථාවේදී ප්‍රිස්මය තුලින් වන කිරණය BC ට සමාන්තර වේ.
  • C) එකම ද්‍රව්‍යයෙන් සෑදි ප්‍රිස්ම සඳහා අවම අපගමනය කෝණය රඳා පවතිනුයේ ප්‍රිස්ම කෝණය මත පමණි.
  1.  A පමණි
  2.  A,C පමණි
  3.  C පමණි
  4.  සියල්ලම
  5.  කිසිවක් නැත.

(ans:3)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *