09

වස්තුවක් නිශ්චලතාවයෙන් ගමන් අරඹා ඒකාකාරීව ත්වරණය වී දෙවන තත්පරය තුළ 18 m දුර ගමන් කරයි. 4 වන තත්පරය තුළදී ගමන්කරන දුර කොපමණද?

  1.   42 m
  2.   96 m
  3.   72 m
  4.   30 m
  5.   64 m

(ans:1)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *