09

පෙන්වා ඇති මාර්ග දෙකෙහිම වක්‍ර කොටසේ වක්‍රතා අරයන් සමාන වේ. සර්වසම P හා Q අංශු දෙකක් ඉහත සුමට මාර්ග දෙකේ එකම V ආරම්භක ප්‍රවේගයකින් ප්‍රක්ෂේපණය කරන ලද විට,

  1.   P අංශුව අඩුම කාලයකින් B වෙත ළගාවේ.
  2.   Q අංශුව අඩුම කාලයකින් B වෙත ළගාවේ.
  3.   P හා Q අංශු දෙකම එකම කාලයක් ගෙවා B වෙත ළගාවේ.
  4.   AB අතර වක්‍රාකාර කොටස පිහිටන ස්ථානය අනුව P හෝ Q අංශුව B වෙත
    ළගාවීමට ගතවන කාලය නීර්ණය වේ.
  5.   P අංශුව Q අංශුවට වඩා ඉහළ වේගයකින් B ලක්ෂය පසු කරයි.

(ans:2)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *