09 – 2008

පොළොව යට ජීවත් වන සමහර සතුන්ගේ බෙනයක් රූපයේ පෙන්වා ඇත. සතුන් විසින් බෙනයට ඇතුළු වන A සහ B යන ස්ථාන දෙක එකිනෙකට වෙනස් හැඩ සහිතව පවත්වා ගනු ලබන අතර එම නිසා රූපයේ දක්වා ඇති විවර මතින් වාතය (ඝනත්වය1.3 kgm-3) 8 ms-1 සහ 2ms-1නම් වෙනස් වූ වේගවලින් හමා යයි. විවර එකම මට්ටමේ පවතී නම් ඒවා හරහා වායූ පීඩනයේ වෙනස සහ බෙනය තුළින් වාතය ගමන් කරන දිශාව වන්නේ,

1) 78 Pa  සහ B සිටA දක්වා ය.
2) 78 Pa සහ A සිට B දක්වා ය.
3) 39 Pa සහ B සිට A දක්වා .
4) 39 Pa සහ A සිට B දක්වා ය.
5) 3.9 Pa සහB සිට A දක්වා .

(Ans :3)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *