09 – 2007

රූපයේ පෙන්වා ඇති පරිපථයෙහි ට්‍රාන්සිස්ටරය ක්‍රියාකාරී විධියේ ක්‍රියාත්මක වන අතර VBE = 0.6V වේ. පරිපථයේ සංග්‍රාහක – විමෝචක වොා්ල්ටීයතාව VCE හි අගය ආසන්න වශයෙන්,

1)0
2)2 V
3)4 V
4) 6 V
5) 10 V

( Ans : 3 )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *