09 – (2007-05)

ප්‍රකාශ විද්‍යූත් ආචරණය පිළිබඳ පහත ප්‍රකාශ සලකා බලන්න.

(A) ආලෝකය ශක්ති පොදි ලෙස උපකල්පනය කර මෙම ආවරණය විස්තර කළ හැකිය.

(B) දී ඇති ඒකවර්ණ පතන ආලෝකයක් සඳහා විමෝචනය වන ඉලෙක්ට්‍රෝන වල ශක්තිය ද්‍රව්‍යය මත රඳා නො පවතී.

(C) පතන ආලෝකයේ තීව්‍රතාව මත ඉලෙක්ට්‍රෝන විමෝචනය වීමේ ශීඝ්‍රතාව රඳා පවතී.

ඉහත ප්‍රකාශ අතුරෙන්,
(1) A සහ B පමණක් සත්‍ය වේ.
(2) B සහ C පමණක් සත්‍ය වේ.
(3) A සහ C පමණක් සත්‍ය වේ.
(4) A,B සහ C යන සියල්ල ම සත්‍ය වේ.
(5) A,B සහ C යන සියල්ල ම අසත්‍ය වේ.

(Ans: 4)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *