09-2005

සංඛ්‍යාතය 1 kHz වූ හඬක් නිකුත් කරන, නිශ්චලතාවයේ ඇති ධ්වනි ප්‍රභවයක් දෙසට 20 ms‾¹ වේගයකින් මෝටර් රථයක් ගමන් කරයි. මෝටර් රථයෙන් පරාවර්තනයවී නැවත ප්‍රභවයට පැමිණෙන තරංග, මුල් තරංග සමඟ නූගැසුම් ඇති කිරීමට භාවිත කරනු ලැබේ. නුගැසුම්වල සංඛ්‍යාතයේ ආසන්නතම අගය වන්නේ (වාතයේ ධ්වනි වේගය 320 ms‾¹ ලෙස භාවිත කරන්න.)

  1.    59 Hz
  2.    62 Hz
  3.    111 Hz
  4.    118 Hz
  5.    133 Hz

(ans:5)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *