09 -2004

සමාන ස්කන්ධ සහිත කුඩා වස්තු දෙකක් BC නම් සැහැල්ලු තන්තුවකින් එකිනෙකට සම්බන්ධ කර ඇත. රූපයේ දක්වා ඇති පරිදි, මෙම පද්ධතිය AB නම් තවත් සැහැල්ලු තන්තුවක් මගින්A නම් අචල ලක්ෂ්‍යයකට සම්බන්ධ කර ඇත.
ස්කන්ධ දෙක, ඉන් පසු, අරයයන් R හා 2R (රූපය බලන්න) වු තිරස් වෘත්තාකාර පථවල සමාන කෝණික වේගයෙන් චලිත වීමට සලස්වනු ලබන්නේ, A,B සහ C ලක්ෂ්‍ය සැමවිට ම එක ම සරල රේඛාවක් මත පිහිටන ආකාරයට ය. BC හා AB තන්තුවල ආතති පිළිවෙළින් T1 සහ T2 නම්,

1) T= 1/2 T1
2) T= 2/3T1
3) T=  T1
4) T= 3/2 T1
5) T= 2T1

(Ans :4)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *