09 -(2003)

ස්ථිරතාපී ක්‍රියාවලියක දී සැමවිට ම,

1) පද්ධතියට තාපය ඇතුළුවීමක් හෝ පද්ධතියෙන් තාපය පිටවීමක් සිදු නොවේ.
2) පද්ධතිය මත හෝ පද්ධතිය මගින් කාර්යයක් සිදු නොකෙරේ.
3) පද්ධතියේ උෂ්ණත්වය නියතව පවතී.
4) පද්ධතියේ පීඩනය නියතව පවති.
5) පද්ධතියේ පරිමාව නියතව පවති.

( Ans : 1)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *