09 – (2002 -32)

දී ඇති උෂ්ණත්වයක පවතින වස්තුවක් සඳහා කෘෂ්ණ වස්තු විකිරණ වක්‍රය රූපයෙහි පෙන්වා ඇත. පහත සඳහන් ප්‍රකාශ සලකා බලන්න. වැඩි උෂ්ණත්වයකදී,

(A) λm අඩු වේ.
(B) තීව්‍රතාවය වැඩිවේ
(C) විමෝචනය වන විකිරණවල ප්‍රවේගය වැඩි වේ.

ඉහත ප්‍රකාශ වලින්,
(1) Aපමණක් සත්‍ය වේ.
(2) B පමණක් සත්‍ය වේ.
(3) A සහB පමණක් සත්‍ය වේ .
(4) B සහ C පමණක් සත්‍ය වේ.
(5) A, B සහ C යන සියල්ලම සත්‍ය වේ.

(Ans :3)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *