09-2000

තිරස් පෘෂ්ඨයක් මත ඇති ස්කන්ධය 2 kg වූ වස්තුවක් මත රූපයෙහි පෙන්වා ඇති පරිදි P බලයක් යොදනු ලැබේ. පෘෂ්ඨ දෙක අතර ගතික ඝර්ෂණ සංගුණකය 0.5 වේ. වස්තුව ඒකාකාර ප්‍රවේගයෙන් ගමන් කරයි නම් වස්තුව මත අභිලම්බ බලය R,

  1.   10 N
  2.   10√2 N
  3.   20 N
  4.   20√2 N
  5.   40 N

(ans:5)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *