09 – 2000

කේන්ද්‍රය හරහා යන අභිලම්බ අක්ෂය වටා අවස්ථිති ඝූර්ණය 9kgm2 වූ ජව රෝදයක් මෝටරයකට සම්බන්ධ කර ඇත. මෝටරය මගින් ජව රෝදය නිශ්චලතාවේ සිට මිනිත්තුවකට පරිභ්‍රමණ 600 දක්වා ත්වරණය කරනු ලැබේ. ඝර්ෂණය නො සලකා හැරියහොත් ජවරෝදය මත කරන ලද කාර්යය,

1)   900π² J
2)   1800π² J
3)   3600π² J
4)   4000π² J
5)   6000π² J

( Ans : 2 )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *