09

රූපයේ දක්වා ඇති පරිදි සිහින් කම්බියක් X හිදී දෘඩ ආධාරකයකට සවිකර සුමට කප්පියක් මතින් යවා W භාරයකට සම්බන්ධ කර ඇත. θ1°C උෂ්ණත්වයේ දී කම්බියේ මුලිකයේ ඇතිවන සංඛ්‍යාතය f0 ද θ0°C ( θ0°C > θ1°C) උෂ්ණත්වයේ දී එහි මුලිකයේ සංඛ්‍යාතය f ද නම් පහත සම්බන්ධතා අතුරින් නිවැරදි සම්බන්ධය කුමක් ද ? (ද්‍රව්‍යයේ රේඛීය ප්‍රසාරණතාවය α වේ.) θ = θ0 – θ1

 

  1.    
  2.    
  3.    
  4.    
  5.    

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *