09-1999

දුනු නියතය k වන ප්‍රත්‍යස්ථ තන්තුවක් දිගින් හරි අර්ධයක් වන සේ සමාන කොටස් දෙකකට කපා ඇත. එක් කොටසක දුනු නියතය වන්නේ,

  1.  k/2
  2. k/√2
  3. k
  4. √2k
  5. 2k

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *