09-1998

පෙන්වා ඇති පරිපථයේ A ඇමීටරයට නොගිණිය හැකි අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධයක් ඇත. පරිපථයෙන් වෝල්ට්මීටරය ඉවත් කළ විට, ඇමීටර පාඨාංකය 1.5 mA කින් වෙනස් වේ. වෝල්ට්මීටරයේ අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධය,

  1.   500 Ω
  2.   1000 Ω
  3.   1500 Ω
  4.   2000 Ω
  5.   3000 Ω

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *