09-1996

පහත දක්වා ඇති බල කාණ්ඩ සඳහා සම්ප්‍රයුක්ත ශුන්‍ය බලයක් තිබිය නොහැක්කේ කුමකට ද ?

  1.    2N , 2N , 2N
  2.    2N , 3N , 4N
  3.    1N , 2N , 2N
  4.    1N , 1N , 2N
  5.    1N , 2N , 4N

(ans:5)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *