09-1995

එකිනෙකට වෙනස් හරස්කඩ ක්‍ෂේත්‍රඵලයන්ගෙන් සහ ප්‍රතිරෝධකතාවයන්ගෙන් යුතු වුව ද එහෙත් L0 නම් එකම දිගකින් යුක්ත වූ ද PQ සහ RS නම් ඒකාකාර කම්බි දෙකක් රූපයේ පෙන්වා ඇති පරිදි V විභවයකට යටත් කර ඇත. A සහ B යනු මෙම කම්බි මත ඇති ලක්‍ෂ්‍ය දෙකක් වන අතර PA = l1 සහ RB = l2 නම් A සහ B ලක්‍ෂ්‍ය අතර විභව අන්තරය රඳා පවතිනු ලබන්නේ,

  1. සියලුම පරාමිති,එනම් හරස්කඩ ක්‍ෂේත්‍රඵල, ප්‍රතිරෝධකතා, L0 ,V සහ ( l2 L1) මත වේ.
  2. ප්‍රතිරෝධකතා, L0 , V සහ ( l2 L1) මත පමණි.
  3. L0 ,V සහ ( l2 – L1) මත පමණි.
  4. V සහ ( l2 L1) මත පමණි.
  5. ( l2 L1) මත පමණි.

(ans:3)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *