09-1994

මිනුම් උපකරණයක ප්‍රධාන පරිමාණය M හා වර්නියර් පරිමාණය U රූපයේ පෙන්වා ඇත. උපකරණයේ කුඩාම මිනුම වනුයේ,

  1.   0.05 mm
  2.   0.10 mm
  3.   0.15 mm
  4.   0.20 mm
  5.   0.25 mm

(ans:1)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *