09 – 1993

රූපයේ පෙන්වා ඇත්තේ තිරස් මේසයක් මත තබා ඇති සෙල්ලම් බඩුවක හරස් කැපුමකි. මෙය හැම විටම පද්දා අතහැරිය විට උඩුකුරු සිරස් පිහිටුමක් ලබා ගනී. මෙම භාණ්ඩයේ ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය පිහිටීමට වඩාත් ම හැකි ස්ථානය,


1) A
2) B
3) C
4) D
5) E

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *