09 – 1991

තරල මාධ්‍යක්  තුලින් ගමන් ගන්නා ධ්වනි තරංගයක් බාදකයකදී ආපසු පරාවර්තනය වීම නිසා ස්ථාවර තරංගයක් සෑදේ. ස්ථාවර තරංගයේ අනුයාත නිෂ්පන්ද දෙකක් අතර දුර 3.75cm සහ තරලය තුළ ප්‍රචාරණයේ ප්‍රවේගය 1500ms-1 නම් ස්ථාවර තරංගයේ සංඛ්‍යාතය වන්නේ,

1) 16.0 × 104 Hz

2) 8.0 × 104 Hz

3) 4.0 × 104 Hz

4)2.0 × 104 Hz

5)1.0 × 104 Hz

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *