09 – 1991

මගීන්ගෙන් පිරී  P  හා Q පෙද්ගලික බස් රථ දෙකක වේග (V) කාල (t) වක්‍ර රූපයේ පෙන්වා ඇත. OABD මගින් P බසයේ v – t  වක්‍රයද OACD මගින් Q බසයේ හා v – t  වක්‍රයද නිරූපනය කරයි. පහත දැක්වෙන ප්‍රකාශ සලකා බලන්න.

(A) P බසයේ  මන්දනය Q  බසයේ  මන්දනයට වඩා වැඩිය.
(B) බස් රථ දෙකම මෙම ගමනේ දී එක සමාන දුර ප්‍රමාණයක් ගමන් කොට ඇත.
(C) ගමනේ දී P බසයේ සිටගෙන යන මගින්ට වඩා අපහසුතාවයක් Q  බසයේ සිටගෙන යන මගීන්ට දැනේ.

මින් සත්‍ය වන්නේ
(1) A පමණි.
(2) B පමණි.
(3) C පමණි.
(4) A B පමණි.
(5) A C පමණි.

(Ans : 1)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *