09 – 1991

සංයුක්ත අන්වීක්‍ෂයක අවනෙතෙහි ඇති කරන විශාලනය 10 ක් වන අතර උපනෙත ඇති කරන විශාලනය 15 කි. සංයුක්ත අන්වීක්‍ෂය මඟින් ලබා දෙන සම්පූර්ණ විශාලනය වන්නේ,
1) 2/3
2) 1.5
3) 5
4) 25
5) 150

(Ans : 5)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *