09 – (1991 – 10)

උෂ්ණත්වය (t) සමග ජලයේ ඝනත්වය (ρ) වෙනස් වන අයුරු වඩාත්ම හොඳින් නිරූපණය වන්නේ පහත පෙන්වා ඇති කුමන ප්‍රස්තාරයෙන් ද?

(Ans :2)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *