09 – (1990-07)

කුඩා උෂ්ණත්ව වෙනසකට ඉතා සංවේදී වන්නේ පහත දක්වා ඇති කුමන උෂ්ණත්වමානය ද?

1)  රසදිය උෂ්ණත්වමානය.
2) වෛද්‍ය උෂ්ණත්වමානය(රසදිය).
3) තාප විද්‍යුත් යුග්මය.
4) වායු උෂ්ණත්වමානය.
5) ප්ලැටිනම් ප්‍රතිරෝධ උෂ්ණත්වමානය.

( Ans : 4)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *