09-1989

සුදු ආලෝක කිරණයක් රූපයේ පෙන්වා ඇති පරිදි ප්‍රිස්ම පහක් මතට වෙන වෙනම පතිත වේ. පහත දක්වා ඇති කිරන රූප සටහන් වලින් සිදුවිය නොහැක්කේ කුමන රූප සටහන මඟින් පෙන්වා ඇති දෙය ද?

  1.    
  2.      
  3.    
  4.        
  5.  

(ans:5)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *