09-1988

විද්‍යුත් සහ ගුරුත්වාකර්ෂණ ක්ෂේත්‍ර පිළිබඳව කර ඇති පහත සඳහන් ප්‍රකාශ සලකා බලන්න.

  • A) දෙකම ප්‍රතිලෝමව වර්ග නියම පළිපදී.
  • B) ගුරුත්වාකර්ෂණ නියතය G, විද්‍යුත් ක්ෂේත්‍ර වලදී භාවිතා වන 1/4πε වලින් දැක්වෙන නියතයට අනුරූප වේ.
  • C) විද්‍යුත් බල ආකර්ෂණ හෝ විකර්ෂණ හෝ විය හැකි අතර ගුර-ැත්වාකර්ෂණ බල සෑම විටම ආකර්ෂණ වේ.

ඉහත සඳහන් ප්‍රකාශ වලින්,

  1.  A පමණක් සත්‍ය වේ.
  2.  B පමණක් සත්‍ය වේ.
  3.  C පමණක් සත්‍ය වේ
  4.  A,C පමණක් සත්‍ය වේ.
  5.  A,B හා C යන සියල්ලම සත්‍ය වේ.

(ans:5)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *