09-1988

රූපයේ දක්වා ඇති පරිදි දිග දණ්ඩ චුම්බකයක් තිරස් පෘෂ්ඨයක් මත සිරස්ව තබා ඇත. පෘථිවි චුම්බක ක්ෂේත්‍රයේ තිරස් සංරචකයේ දිශාව ්ක්‍ මත ඇති ඊතලය මගින් දක්වා ඇත. තිරස් පෘෂ්ඨය මත චුම්බක උදාසීන ලක්ෂ්‍යයක් නිරික්ෂණය කළ හැකි වනුයේ,

  1. OA මතය.
  2. OB මතය.
  3. OC මතය.
  4. OD මතය.
  5. OA,OB,OC සහ OD මතය.

(ans:1)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *