09-1987

බර W වූ මිනිසෙක් තිරස් පොළොවක් මත සිට සවි කරන ලද කප්පියක් ආධාරයෙන් P නම් භාරයක් රූප සටහනෙහි දැක්වෙන ආකාරයට රඳවා තබා ගනී. මිනිසා මඟින් පොළොව මත ඇති කරන ලද බලය වනුයේ,

  1.   W
  2.   P
  3.   W – P
  4.   P – W
  5.   W + P

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *