09-1987

රූපයේ දක්වා ඇති පරිදි ප්‍රතිරෝධ දෙකක් එකිනෙකට සමාන්තරව සවි කර ඇත. 5Ω ප්‍රතිරෝධයේ උත්සර්ජනය වන ක්ෂමතාව 40 W වේ. 15Ω ප්‍රතිරෝධයේ උත්සර්ජනය වන ක්ෂමතාව,

  1.   40 × 9 W
  2.   40 × 3 W
  3.   40 W
  4.   40 / 3 W
  5.   40 / 9 W

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *