09 – 1986

රූප සටහනෙහි දැක්වෙන ආකාරයට සෘජුකෝණාස්‍රාකාර වීදුරු කුට්ටියක් වර්තනාංකය 4/3 වූ ජලය තුල තබා ඇත. ජලයට සාපේක්‍ෂව වීදුරු වල වර්තනාංකය 5/4 වේ. රූපයේ පෙන්වා ඇති O නම් වස්තුව ඊට සිරස්ව ඉහළින් පිහිටි ලක්‍ෂ්‍යයක සිට
බලන විට දී O හි ප්‍රතිබිම්භය ද්‍රව වායූ අන්තර්ගත පෘෂ්ඨයේ සිට ඇති දුර,

1) 3 cm
2) 4 cm
3) 5 cm
4) 6 cm
5) 8 cm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *