09-1986

ඒකාකාර සිදුරකින් යුත් කේශික බටයක එක් කොනක් රසදිය තුළ ගිල්ලු විට, රූපයේ දක්වා ඇති පරිදි බටය තුළ රසදිය මට්ටම බදුනෙහි රසදිය මට්ටමට වඩා 10 cm පහතින් පිහිටයි.
මෙම බටය තුළ රසදිය මට්ටම බදුනෙහි රසදිය මට්ටමට වඩා 5 cm පමණක් පහතින් පිහිටන තෙක් බටය ඉහළට එසවුවහොත් බටය තුළ රසදිය මාවකය පෙනෙන ආකාරය දැක්වෙන්නේ පහත සඳහන් කුමන රූපයෙන්ද ?

1)                       2)       3) 4)                    5)   

Ans (02)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *