09-1985

පහත සඳහන් විද්‍යුත් චුම්බක තරංග වර්ගවල සංඛ්‍යාතය සැළකූ විට අවරෝහණ පිළිවෙලට ගළපා ඇත්තේ කුමක් ද ?

  1. ගැමා කිරණ, පාරජම්බුල කිරණ, ගුවන්විදුලි තරංග.
  2. ගැමා කිරණ, දෘශ්‍ය ආලෝකය, පාරජම්බුල කිරණය.
  3. මයික්‍රෝ තරංග, දෘශ්‍ය ආලෝකය, ආධෝරක්ත විකිරණය.
  4. මයික්‍රෝ තරංග, පාරජම්බුල කිරණ, ඞ – කිරණ.
  5. ගුවන් විදුලි තරංග, දෘශ්‍ය ආලෝකය, අධෝරක්ත විකිරණය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *