09-1984

ප්‍රශ්න අංක 09 සහ 10 ට පිළිතුරු දීම සඳහා මෙහි ඇති පරිපථය සළකා බලන්න. එහි කෝෂයන්හි අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධයක් නොමැතිය.

S1 වසා S2 විවෘත ව ඇති කල්හි,

  • A) A ට සාපේක්ෂව C හි විභවය 2V වේ.
  • B) A ට සාපේක්ෂව Q හි විභවය 2V වේ.
  • C) S1 හරහා ධාරාවක් නොගලයි.

ඉහත සඳහන් ප්‍රකාශ වලින්,

  1.   A පමණක් සත්‍ය වේ.
  2.   B පමණක් සත්‍ය වේ.
  3.  C පමණක් සත්‍ය වේ.
  4.  A,B පමණක් සත්‍ය වේ.
  5.  B,C පමණක් සත්‍ය වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *