09- 1983

නොගිණිය හැකි තරම් බරකින් යුත් සුමට කප්පියක් දුනු තරාදියකින් එල්වා ඇත. කප්පිය හරහා යන සැහැල්ලු නොඇදෙන සුළු තන්තුවක දෙකෙළවරට 2 kg හා 6 kg භාර දෙකක් ඈඳා ඇත. ගුරුත්වය නිසා භාර ත්වරණයකින් යුතුව ගමන් කරයි. දුනු තරාදියෙහි දැක්වෙන පාඨාංකය,

 

 

 

 

 

1) 2 kgවේ.

2) 3 kg වේ.

3) 4 kg වේ.

4) 6 kg වේ.

5) 8 kg වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *