09 – 1983

රූපයේ පෙන්වා ඇති අයුරු භාජනයකට සර්වසම මාන සහිත ඇත් දොර සහ බිහිදොර නල දෙකක් ඇත. කාලය t = 0 වන විට භාජනය තුළ ජලයෙහි උස ho වන අතර නියත ද්‍රව මට්ටම් උපකරණයක් ආධාරයෙන් ඉහළ නලය තුළින් ජලය භාජනයට ගලා එයි. නියත ද්‍රව මට්ටම උපකරණය ඉහළ නලයෙහි දෙකෙළවර හරහා ජලයH(H < ho) උසක පීඩනයක් පවත්වා ගනී. h උසෙහි කාලය සමඟ විචලනය ලබා දෙනුයේ,

(Ans – 4)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *