08

නිශ්චලතාවයේ තිබූ වස්තුවක් පිපිරීම නිසා ස්කන්ධය 2m හා 3m වන කැබලි 2 ට වෙන් විය. ඒවායේ මුළු චාලක ශක්තිය E වේ. ස්කන්ධය 3m වන කොටසේ චාලක ශක්තිය වන්නේ,

  1.  3E/5
  2.  E/5
  3.  E
  4.  2E/5
  5.  E/4

(ans:4)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *