08

මෝටර් රථයක් දක්‍ෂිඛ අධිවේගී මාර්ගයට 20 ms‾¹ ප්‍රවේගයෙන් ඇතුලුවේ. එය පළමු කිලෝමීටර කණුව පසුකරන විට ප්‍රවේගය 120 ms‾¹ දක්වා වැඩිකරගෙන ඇත. ඒ සඳහා ගතවූ කාලය කොපමණද?

  1.   14.25 s
  2.   28.5 s
  3.   7.125 s
  4.   9.25 s
  5.   14.0 s

(ans:1)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *